Historie srazů uživatelů

V neděli 11. 11. 2012 proběhla v Brně řádná valná hromada občanského sdružení a setkání boreliotiků

Kromě tradičních účastníků srazu dorazili tentokrát noví zájemci o členství z Čech i Moravy, ze Slovenska se tentokrát vypravila jedna členka. Předseda se omluvil pro velké pracovní vytížení, takže jsme to museli zastat bez něj. Ti, kteří ze zdravotních důvodů nemohli přijet, poslali alespoň omluvu a pozdravy.

Valná hromada si vyslechla a schválila výroční zprávu, kterou najdete zde: zpráva o činnosti sdružení za r. 2012

Petr vyhodnotil, jak se dařilo plnit plány činnosti sdružení, které jsme si stanovili na srazu v loňském roce:

 • seminář pro lékaře v květnu 2012 v Pelhřimově – proběhnul úspěšně
 • spolupráce s ČLK, plánovaná schůzka s doc. Dostálem – spolupráce na semináři; pomoc konkrétním pacientům se prozatím nedaří
 • stipendium za přínosné studentské práce o LB od školního roku 2011/2012 – byly rozeslány e-maily na studijní oddělení vysokých škol, OS obdrželo 1 práci studentky doc. Žákovské, která bohužel nesplnila podmínky zadání, byla zpracována ve školním roce 2010/2011. Je třeba informovat přímo zadavatele – vedoucí studentských prací a vyvěsit informaci na nástěnky VŠ
 • spolupráce s psychiatry – Ewelyn kontaktovala MUDr. Jana Roubala, který vypsal téma LB v psychiatrii ke zpracování svým studentům, 3 studentky si vyžádaly podrobnější informace, ale nakonec od tématu ustoupily
 • snaha o pokračování jednání na MZdr (kulatý stůl o LB) – odmítavý postoj ministra
 • dokončení brožurky, cílem je připravit ji do doby konání semináře včetně tisku – hotovo

V příštím období plánujeme:

 • distribuci brožury mezi lékaře – do konce r. 2012 bude rozeslána členům výboru SIL a přednostům a primářům infekčních oddělení, k širší distribuci je třeba zapojit více členů, spolupráci přislíbila Bella
 • rozvíjení spolupráce se senátorem Okamurou – je nutné zapojit členy z Prahy, kteří mají možnost docházet na různá jednání v místě
 • spolupráce s doc. Žákovskou při přípravě studentského semináře o LB
 • Petr přislíbil v blízké době přetitulkovat UOS tak, aby bylo možné uspořádat veřejné promítání

Imunoložka a mikrobioložka doc. RNDr. Žákovská tradičně informovala o své práci se studenty PF MU Brno:

 1. Předběžné výsledky letošního monitoringu klíšťat na území města Brna
  • Pisárky 7 % pozitivních klíšťat na Bb
  • Zamilovaný hájek 16 - 17 %
  • Brněnská přehrada cca 10 %
  • Byla sledována velká závislost výskytu klíšťat, ale i jejich promořenosti boreliemi v závislosti na počasí: v letošním teplém jaru při vlajkování za 1h nasbíráno až 110 ks klíšťat, v období sucha léto-podzim velmi malý výskyt klíšťat.
 2. U 20 % odchycených hlodavců byla prokázána přítomnost borelií.
 3. Jeden z postgraduálních studentů pracuje na výzkumu OspC za účelem vývoje vakcíny proti LB.
 4. Klíšťata v Brně-Pisárkách jsou promořena zejména B. garinii (přenášené ptáky). Nadále v klíšťatech nacházejí prvoky rodu Trypanosoma, vzorky byly odeslány k identifikaci doc. Votýpkovi. Jde o ptačí trypanosomy, jejichž vliv na zdraví člověka není prozkoumán, není známo, zda mohou způsobit onemocnění u lidí.
 5. U jednoho klíštěte byla prokázána PCR analýzou na JČU přítomnost dosud neznámého kmene borelií, tentýž kmen byl identifikován ve vzorku zaslaném na JČU, který byl získán u pacienta FNuSA s příznaky lymské boreliózy – zatím nebylo oficiálně publikováno.

Ze zdravotních důvodů rezignovala na funkci člena výkonného výboru sdružení Marcela, na návrh Petra byla zvolena novou členkou VV Inka Melzerová. Těšíme se na spolupráci a věříme, že bude pro OS velkou podporou.

Závěrem Petr vyslovil poděkování všem, kteří se snaží pomoci postiženým pacientům, podporovat činnost sdružení a šířit informace o nebezpečí lymské boreliózy ve svém okolí.

Po 16h následovala volná debata a výměna zkušeností s nemocí a léčbou mezi přítomnými. Děkujeme všem zúčastněným. Rádi jsme se setkali!

Za výkonný výbor Radka, Petr